Bekijk hier onze voorwaarden m.b.t. COVID-19 - Meer informatie

Verhuurvoorwaarden

 

Artikel 1. Gegevens voor de huurprijs

De huurder gaat akkoord met de overeengekomen huurprijs plus waarborgsom. Bij vertrek zijn de brandstof, water- en min. 1 gasfles van de gehuurde camper vol, bij inlevering dient altijd, ongeacht afspraken over de schoonmaak, de brandstoftank vol te zijn, de schoonwater- en vuilwatertanks leeg en het toilet schoon.

Artikel 2. Betaling en boeking

Definitieve boeking vindt plaats wanneer de boeking door ons schriftelijk bevestigd is, hierna dient u binnen 3 weken een vooruitbetaling van 25% van de totale huursom aan ons te voldoen. Uiterlijk 4 weken voor het afhalen van de camper dient het restant van de verschuldigde huursom door ons te zijn ontvangen. Bij het in gebreke blijven van de huurder is de verhuurder gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de reeds gedane betaling. Door het voldoen van de vooruitbetaling van de huursom verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met onze algemene huurvoorwaarden.

Artikel 3. Annuleren

1. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de terpostbezorging geldt als annuleringsdatum.
2. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

  • tot 3 maanden voor aanvang huurperiode: 25% van de huursom
  • tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
  • tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom
  • vanaf de aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom

3. Het eerder terugbrengen van het gehuurde zal nimmer leiden tot restitutie van een gedeelte van de huursom.

Artikel 4. Gebruik en onderhoud

1. Het gehuurde mag slechts worden bestuurd door bestuurders van minimaal 25 jaar en die minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Het rijbewijs moet gedurende de gehele huurperiode geldig zijn.
2. Huurder verbindt zich voor het gehuurde zorg te dragen. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen, verordeningen etc.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan trainingen, wedstrijden, rally’s etc., voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het trekken van andere voertuigen etc.
4. Huurder verbindt zich het gehuurde niet te verhuren, te verpanden, te belenen, in bewaring te geven, hoe ook genaamd over het gehuurde te beschikken wat in strijd is met de belangen van verhuurder.
5. Technische schade/reparaties aan het verhuurde, veroorzaakt tijdens de verhuurperiode, komen ten alle tijden voor rekening van huurder.
6. Verhuurder bepaalt zelf naar eigen goeddunken wat ‘onredelijk gebruik’ betekent.
7. Campers voorzien van een trekhaak mogen geen aanhanger/trailer trekken welke een totaal gewicht van 750kg te boven gaan.

Artikel 5. Verzekeringen.

De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand- en cascoschade met een eigen risico voor de huurder van € 1500,- per schadegeval, en een eigen risico van € 2000,- per schadegeval boven de 2 meter. Tevens ter aanvulling op onze verzekeringsvoorwaarden (deze kunt u bij ons opvragen) wanneer schade wordt veroorzaakt wanneer bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen onder artikel 4, of omdat de bestuurder onder invloed van alcoholische dranken en/of drugs verkeerde zijn alle eventuele schades aan de camper of aan derden voor rekening van de huurder. Schades aan het verhuurde object door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van verhuurder. Gevolgschade aan de gehuurde camper, of aan derden komen te allen tijde voor rekening huurder. Gevolgschade aan de gehuurde camper, of aan derden, welke veroorzaakt zijn door het trekken van aanhanger/trailer welke een totaalgewicht van 750 kg te boven gaan, vallen niet onder de dekking van de gehuurde camper. Ruitbreuk aan de gehuurde camper, waardoor vernieuwen/vervangen noodzakelijk is, valt volgens de verzekeringsvoorwaarden onder “schadegebeurtenis” en als zodanig onder het eigen-risico van schade voor de huurder.

Artikel 6. In gebruikneming en levering

1. De huurperiode neemt aanvang op zaterdag na 16.00 uur en eindigt op zaterdag uiterlijk 11.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, zal verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren, mits verhuurder een vervangende camper aan huurder kan bieden, is annulering door huurder niet mogelijk tenzij huurder de annuleringsvoorwaarden in artikel 3 wenst aan te gaan.
3. Huurder verklaart bij de inontvangstneming van het gehuurde door middel van ondertekening het gehuurde gereinigd en met eventuele bekende schades heeft ontvangen.
4. Huurder verplicht zich het gehuurde met alle toebehoren in dezelfde staat aan het einde van de huurperiode bij de verhuurder in te leveren.
5. Verlenging van de huurperiode is mogelijk, wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Overschrijding van de huurtermijn

1. Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij verhuurder is ingeleverd, eindigt de huur op het oorspronkelijke overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van kracht blijven.
2. Bij overschrijding van de huurtermijn zal verhuurder gerechtigd zijn aan huurder in rekening te brengen de huurprijs van het gehuurde over de periode dat het gehuurde later is ingeleverd dan was overeengekomen, met dien verstande dat te dezer zake een deel van een week geldt als een hele week. Daarnaast is verhuurder gerechtigd aan huurder in rekening te brengen alle schade die door huurder wordt veroorzaakt door het niet tijdig inleveren van het gehuurde, inclusief alle bijbehorende autopapieren en andere meegeleverde documenten.
3. Uitgezonderd hierop is het te laat inleveren door overmacht, zulks ter beoordeling van verhuurder.

Artikel 8. Kosten tijdens de huurperiode

Met inachtneming van hetgeen in artikel 9 van deze overeenkomst is bepaald zijn tijdens de volledige tijd dat de huurder over het gehuurde beschikt alle kosten verbonden aan het gebruik van het gehuurde zoals brandstof, stalling, banden reparatie e.d. voor de rekening van de huurder. Het verbruik van motorolie wordt door verhuurder vergoed op vertoon van rekening of kwitantie.

Artikel 9. Reparaties

1. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkende dealer of bij in gebreke daarvan bij een erkend garage bedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper dienen te geschieden door terzake vakkundige mensen.
2. Noodzakelijke reparaties aan de camper die een kostenbedrag van € 150,- niet te boven gaan kunnen zonder toestemming van verhuurder geschieden. Alle reparaties daarboven mogen slechts met toestemming van verhuurder geschieden.
3. De gemaakte reparatiekosten door huurder, voor zover daarvoor door verhuurder toestemming is gegeven, zullen door verhuurder worden vergoed na overlegging van een rekening en tegen inlevering van eventuele vervangen delen, indien huurder aantoont dat hem geen nalatigheid, schuld of opzet kan worden verweten.
4. Elke vorm van schade/reparatie aan het gehuurde, veroorzaakt tijdens de verhuurperiode, vertraagd de afhandeling van de borg tot maximaal 3 maanden na het verstrijken van de verhuurperiode.

Artikel 10. Melding bij schade en/of aanrijding

Ingeval van schade, in welke vorm dan ook, al of niet ontstaan door schuld van de huurder of diens bestuurder, aan het gehuurde of derden, is huurder verplicht verhuurder daarvan in kennis te stellen. Schade ontstaan door aanrijding al of niet met derden dienen schriftelijk te worden bevestigd door invulling van het Europese Schadeformulier. Huurder is verplicht de door verhuurder opgegeven instructies te volgen en zo mogelijk een politie proces verbaal te laten opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 11. Risico

1. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvan verhuurder op grond van artikel 31 wegenverkeerswet of overeenkomstig bepalingen in het buitenland aansprakelijk mocht zijn indien deze niet gedekt worden door de afgesloten schadeverzekering voor inzittenden van verhuurder.
2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes die aan verhuurder worden opgelegd inzake van gedurende de huurtijd door huurder gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing, indien de huurder betwist dat de door de huurder verschuldigde schadevergoeding en boetes een gevolg zijn van een defect van de auto dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huur.

Artikel 12. Schade van de huurder

1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of derden kunnen ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect aan het gehuurde voertuig, draagt verhuurder geen aansprakelijkheid.
2. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde voertuig tijdens de huurperiode, draagt verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden aan de overeengekomen huurprijs.
3. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder, restitueert hij de betaalde huur- en waarborgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk.

Artikel 13. Beslaglegging

Huurder verbindt zich verhuurder binnen 24 uur kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, indien het gehuurde uit de macht van de huurder geraakt, indien derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of indien zich enige andere omstandigheden voordoen die de belangen van verhuurder kunnen schaden.

Artikel 14. Ontbinding van de huur

Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijden zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 15. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten in gevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

Artikel 16. Overige bepalingen

De kampeerauto wordt aan huurder als volgt uitgeleverd:
Buitenzijde schoon, binnenzijde schoon, volle brandstoftank, schone koelkast, schoon en leeg toilet.
Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in de kampeerauto.
De kampeerauto dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de kampeerauto heeft ontvangen. Indien dit niet het geval is gelden de volgende schoonmaakkosten:
– Buitenzijde € 50,-
– Binnenzijde € 95,-
– Toilet niet schoon/leeg € 50,-
– Rookvrij maken € 195,-
Regel van tevoren de afspraken over de schoonmaak van de kampeerauto. Indien hierover vooraf geen afspraken zijn gemaakt en de kampeerauto dezelfde dag moet worden opgeleverd aan een volgende huurder berekenen wij € 95,- extra.

Artikel 17. COVID-19

1. Annuleren vanwege persoonlijke redenen dan houden wij onze standaard annuleringsvoorwaarden aan;
2. Annuleren vanwege vastgestelde overheidsvoorwaarden:
a. Verplichte sluiting tijdens de periode waarin uw boeking plaats vindt, waardoor verhuurder niet kan/mag leveren, dan worden alle gedane betalingen op de huursom 100% gerestitueerd.
b. Uw reisbestemming heeft een negatief reisadvies maar u kan naar andere bestemmingen reizen, verhuurder kan het gehuurde leveren, maar u ziet van de reis met/cq levering van het gehuurde af, dan houden wij onze standaard annuleringsvoorwaarden aan.
3. Wanneer huurder om welke andere reden die betrekking heeft op COVID-19 het gehuurde toch wil annuleren voor de gehuurde periode is het mogelijk om voor huurder van de volgende opties alsnog gebruik te maken:
a. De huursom volledig voldoen volgens de betalingsvoorwaarden maar in het jaar dat de huurperiode geboekt is alsnog een nieuwe huurperiode reserveren. Deze nieuwe periode dient wel aanéénsluitend geboekt te worden, en uiteraard bij beschikbaarheid. Bij een boeking die minder dagen heeft dan de oorspronkelijke huurperiode is er geen restitutie van een gedeeltelijke huursom mogelijk. Bij een boeking die meer dagen heeft dan de oorspronkelijke huurperiode betaald u het verschil bij.
b. Indien u om welke reden dan ook in het jaar van de geboekte huurperiode geen nieuwe periode kunt reserveren maar wel voor het opvolgende jaar een nieuwe reservering wilt doen, dan hanteren wij wel de standaard annuleringsvoorwaarden maar heeft u op de nieuwe reservering in dat nieuwe jaar recht op 25% korting op de totale huursom.

Tot slot en los van bovenstaande
Vanwege tal van andere (persoonlijke) omstandigheden wat COVID-19 met zich mee brengt waardoor een huurder bezwaren heeft om met het gehuurde, tijdens de gereserveerde periode, op reis te gaan, zullen wij als verhuurder altijd in samenspraak tot een oplossing proberen te komen die voor alle partijen zoveel als mogelijk acceptabel is.

Wij wensen een ieder alle gezondheid toe.